Quy hoạch động

1. Khái niệm về quy hoạch động:           Phương pháp quy hoạch động dùng để giải bài toán tối ưu có bản chất đệ quy,...

Đệ quy

1. Đệ quy 1.1 Khái niệm về đệ qui. Ta nói một khái niệm là đệ qui  nếu nó gao gồm chính nó như một bộ...
- Advertisement -

Bài viết hay

Bạn nên đọc?