Bài 4 – Kiểu Mảng

1. Khái niệm Mảng (Array) là một tập hợp các phần tử cố định có cùng kiểu gọi là kiểu phần tử. Kiểu phần tử có...

Bài 3 – Câu lệnh có cấu trúc

1. Câu lệnh rẽ nhánh a. Dạng thiếu Cú pháp: 1 if <dieu_kien> then <cong_viec>; Nếu điều kiện là đúng thì thực hiện công việc (ngược lại là điều...

Bài 2 – Các thành phần cơ bản

1. Bộ ký tự, từ khóa, tên a. Bộ ký tự, ký hiệu trong ngôn ngữ Pascal 26 chữ cái latin lớn: A,…,Z 26 chữ cái...

Bài 1 – Tổng quan về Pascal

1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Pascal: - Pascal là một ngôn ngữ lập trình cấp cao do giáo sư Niklaus Writh –...
- Advertisement -

Bài viết hay

Bạn nên đọc?