Bài 5 – Kiểu Ký Tự

0
87

1. Khái niệm

Kiểu ký tự (char) dùng để biểu diễn các ký tự thuộc bảng chữ cái, chữ số và ký tự đặc biệt.
Để biểu diễn thông tin ta cần sắp xếp các ký tự theo một bảng, thông thường ta sắp xếp theo bảng mã ASCII. Bảng mã ASCII có 256 ký tự, mỗi ký tự được gán mã số từ 0 đến 255.

2. Một số hàm liên quan

– ORD(ch) cho kết quả mã ASCII của ký tự ch.;
– CHR(x) cho kết quả là ký tự tương ứng với mã x.
– Upcase(ch) cho ký tự chữ hoa của ch.

Trong Pascal không có hàm đổi từ ký tự hoa sang ký tự thường, tuy nhiên ta có thể tự xây dựng bằng cách biểu diên như sau: chr(ord(ch)+32).{đổi ký tự hoa ch thành ký tự thường}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here